Ekonomi för chefer

Ekonomi lär man sig under chefskurs

Ekonomi för cheferChefskurs i ekonomi är viktigt. Inom en organisation finns ofta en hel del chefer med olika kompetens och fokus i sitt uppdrag. Chefer har ofta en mycket varierad bakgrund utbildningsmässigt. Vissa chefer har en utbildning som är inriktad mot ledarskap. Andra chefer har vuxit inom den egna organisationen och saknar grundläggande ledarutbildning, men har å andra sidan värdefull kunskap om organisationen. Oavsett vilken erfarenhet man som chef har är det värdefullt att komplettera sina kunskaper inom området ekonomi. Som chef blir man aldrig fullärd, och man har allt att vinna på att sträva efter kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen genom hela sin karriär.

Ekonomi för chefer

Som chef har man en rad olika ansvarsområden. Den som är chef har ofta ett större eller mindre ekonomiansvar. Att ha en grundläggande kunskap om ekonomi är därför mycket viktigt. En grundläggande kunskap om företagsekonomi kan man som chef tillskansa sig genom en grundläggande chefskurs eller chefsutbildning. En chefskurs eller chefsutbildning i ekonomi för chefer kan ge en god grund för den kunskap om bland annat budgetarbete och redovisning som krävs för att hantera ett chefsuppdrag. Den kan också ge vidare kunskap i att kunna presentera ekonomin, och att på ett begripligt sätt förklara uppföljningarna av densamma för organisationens styrelse eller ledningsgrupp.

Chefskurs om ekonomiska resultat

För att som chef kunna ta sitt ansvar för enhetens ekonomi behöver man vara aktiv i budgetprocessen och planeringen för det kommande årets budget. Att ha förståelse för fördelningen av enhetens och organisationens medel möjliggör för chefen att förstå hur pengarna är fördelade och varför man valt denna fördelning. Därtill är denna kunskap viktig för chefen för att i sin tur kunna förklara ekonomin för sina medarbetare. Att som chef kunna förmedla budskap kring ekonomi för sin arbetsgrupp är viktigt. Det har stor betydelse för enhetens ekonomiska resultat att arbetsgruppens medlemmar är väl medvetna om enhetens ekonomi och ges möjlighet att delta i regelbundna ekonomiuppföljningar.

Ekonomisk utveckling är o och o i chefsrollen

Som chef kan man främst inom området ekonomi behöva kunskap om budgetering och budgetuppföljning. För att kunna planera och följa den egna enhetens ekonomiska utveckling under året behövs dessa kunskaper för chefen. Därtill är det bra att ha en grundläggande kunskap om bokföring, då detta i flera chefstjänster kan vara aktuellt. Chefskurs som Ekonomi för chefer är därför populärt bland nyblivna chefer.  I de större organisationerna finns ofta en ekonomiavdelning som kan hjälpa chefen med de praktiska delarna kring ekonomin. Ofta kan denna funktion även ha en konsultativ roll gentemot chefen kring ekonomin och uppföljning av densamma, och hjälpa chefen med de spörsmål som uppstår längs vägen.

Extern chefsutbildning eller chefskurs

Att lära sig mer om ekonomi inom en organisation kan ske på flera sätt. Om kompetensen finns inom organisationen kan en internutbildning vara tillräckligt för de chefer som inte har tidigare kunskap inom företagsekonomi. Om organisationen inte själva innehar denna kompetens kan en extern chefsutbildning eller chefskurs typ Ekonomi för chefer lägga denna grund. Att använda sig av en extern chefsutbildning eller chefskurs kan också ha andra fördelar. De som går utbildningen kan möta andra i samma situation, och utbyta erfarenheter. Att vara chef upplevs ofta som en ensam position, och genom extern chefsutbildning eller chefskurs kan man knyta värdefulla kontakter med andra.

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org