Projektledning i praktiken – Chefskurs

Projektledning i praktiken – för alla projektledare

Du som arbetar med projektledning i praktiken vet hur mycket det är alla hålla reda på som projektledare, både före, under och efter projektet. Innan projektet kan starta måste en noggrann planering göras och projektet måste avgränsas genom att tydligt definiera dess mål. För att uppnå målet krävs resurser i form av tid, personal och pengar. Rätt personer ska rekryteras som projektmedlemmar och deras roller ska beskrivas och tydliggöras. Milstolpar ska fastställas, då viktiga specifika händelser ska inträffa och följas upp. Under hela processen har du som projektledare huvudansvaret och en viktig uppgift är att få ihop projektgruppen till en väl fungerande enhet.

Gruppdynamiken och projektledaren

Teamet som arbetar med projektets genomförande är självklart mycket viktigt och samarbetet inom gruppen är ofta avgörande för hur framgångsrikt projektet blir. Oklar rollfördelning, osämja, konflikter eller otydliga mål är exempel på faror som lurar och som var och en kan ställa till det ordentligt i projektarbetet. Vår utbildning Projektledning i praktiken lär dig hur du bäst strukturerar ditt arbete som projektledare och ger dig kunskaper om såväl ledarskap och styrning som gruppdynamik och konflikthantering.

Projektledning i praktiken | Kursinnehåll

Definition av projektet och dess mål
Planeringsfasen i projektet
Förstudien, projektstarten, projektplanen och milstolparna
Tidsplanen, resursplanen och projektbudgeten
Intressenterna till projektet
En projektledares uppgifter
Organisation, roller och ansvar
Kommunikationen i projektet
Informationsplanen
Arbetsformerna och rutinerna
Projektets olika styrdokument och dokumenthanteringen
Kreativiteten bland gruppmedlemmarna
Att säkra kvaliteten
Riskhantering i projektet
Lägesanalyser, ändringar
Möten i projektet
Hantera projektkriser
Erfarenhetsåtergivning och avslutning av projektet

Projektledning i praktiken

Våra utbildningar

Arbetsrätt i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Chefskurs

Läs mer...

Ny som chef - Chefskurs

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Chefskurs

Läs mer »

© Chefskurs.org